Skip to main content

La festa valenciana: 9 d’octubre dia de la nacionalitat valenciana.

El 9 d’octubre de tots els anys és un dia especial per als ciutadans del Regne de Valéncia, hui Comunitat Valenciana. Celebrem, commemorem i gogem el dia en que el Regne de Valéncia retornà a l’àmbit cultural, administratiu i polític de la Cristiandat.

Efectivament en l’any de 1238, el 9 d’octubre, en primavera d’hivern, el rei aragonés Jaume I, des d’eixe dia també Jaume I de Valéncia, entrà de forma triumfal en la ciutat de Valéncia, Cap i Casal del Regne, conseguint de fet que tot lo Regne fora novament Cristià, restaurant novament les costums cristianes que havien segut proscrites durant l’época en que lo àrap i l’arabisme tenien el prestigi cultural. Ara a les primeries del sigle XIII el Regne de Valéncia ha retornant a l’esfera occidental i cristiana.

La conquesta se planejà durant els 30 del fonamental, per a la península Ibèrica, sigle XIII. En els sigles anteriors i des de que la taifa, Regne de Valéncia existix s’havien produït conquestes, acorts, batalles, vassallages, entre els veïns regnes Cristians i el Regne de Valéncia. Sense dubte és el Regne d’Aragó el que despuix de la conquesta de Calatayut, Daroca, Terol i per eixe camí, inicia l’ocupació militar i administrativa del Regne Valencià. Pel nort, Blasco d’Alagón a primeries dels 30 del sigle XIII ocupa Morella 1232 – casi sense voler – i se la dona al seu senyor, Jaume I. Ocupant este Borriana en la costa, al sur del riu Ebre.

Soles una gran batalla se produïx en esta campanya, la coneguda per la batalla d’El Puig. Exactament no sabem la seua localisació, pero fon al nort de Valéncia Ciutat. (Ubieto 1979) Les negociacions, el respecte als pactes, i la convivència fon la ferramenta utilisada pel rei conquistador per a sometre als valencians fins llavors en el món àrap.

La Creuada com a excusa moral per als Senyors, els quals devien vassallage al seu rei, fon definitiva per a armar un eixercit que obligà a l’enemic a negociar. Prèviament el rei depost de Valéncia Zayd Abu Zayd havia cedit els seus drets al rei d’Aragó, despuix de fer-se cristià. Tenia l’aragonés raó llegal per a reclamar lo que ya era seu, al usurpador Zayyan.

Despuix d’esta batalla, els rei moro és conscient que no pot aguantar el seu Regne de Valéncia, que el nou rei Jaume I ve en força, en la justificació moral de propietat del Regne. Jaume I se considera el llegítim propietari de la corona.

No conquesta una terra erma, sino un regne organisat a on la cultura de prestigi és àrap que serà substituïda per una atra cristiana en superior prestigi: la Llatina i posteriorment romanç. El poble valencià, de procedència iberorromana encara ha mantés la seua llengua romanç – el mossàrap escrit en alfabet àrap – les seues costums, i fins i tot, alguns, la seua religió cristiana. Eixe és el Regne de Valéncia que en el 9 d’octubre de 1238 retorna a la cultura cristiana occidental. Justament celebrem eixe retorn a l’àmbit occidental.

De la primera celebració de la que tenim notícies és la de 1338, el centenari. Grans festes i honres al fet de retornar al prestigi del llatí en detriment de l’àrap (en totes les conseqüències culturals que té este fet). Se tornà a repetir cada centenari.

Durant el sigle XVIII no celebrarem eixe centenari fon prohibida per les noves autoritats borboniques. La Real Senyera, estava proscrita i dins d’un arca tancada en tres forrellats. Conseqüència del decret de la Nova Planta de Felip V.  Eixa bandera del sigle XVII (la que estava tancada en l’arca) és la que hui se pot vore en el museu de l’Ajuntament de Valéncia, Cap i Casal del Regne. Esta Senyera ixqué de l’arca en el centenari de 1838 i mai més tornà a dita arca. Per als valencians la Real Senyera és símbol de llibertat. (Rueda 2013)

Segons se pot lligir en https://www.accionacionalistavalenciana.com/9-doctubre-dia-nacional-valencia-0 “Fins al sigle XIX es celebrava una processó que anava des del monasteri d’El Puig fins a l’ermita de la Mare de Deu d’esta advocació, a on segons la tradició sant Jordi, patró de les terres reconquistades, se li aparegué a les tropes aragoneses del rei. La processó anava presidida per l’alcalde de la ciutat de Valéncia a cavall, portant la Real Senyera, junt en uns atres membres del consistori. En acabant se fea un sermó històric en l’iglésia major. Els actes acabaven en fogueres i allumenats, mentres els edificis públics estaven abillats en focs grecs i voladors, coneguts com a piuletes i tronadors”

En 1891, el 20 de juliol s’inaugurà l’estàtua eqüestre del Rei Jaume I de Valéncia en els jardins del Parterre en l’actual plaça d’Alfons el Magnànim. Al dia següent de l’inauguració s’organisà una processó d’homenage al conquistador. Fon l’antecedent més pròxim a l’actual. En la seu de Lo Rat Penat i en el mateix motiu s’organisen actes recreatius i poètics, sense faltar la música.

En 1917 se fa el primer homenage a la Senyera en un dia de Sant Donís, 9 d’octubre de cada anys que coincidix en el dia dels enamorats en al territori de la Comunitat Valenciana, antic Regne de Valéncia.

Es tradicional en este dia la celebració de la Mocadorada de Sant Donís. Consistix en un plat de pastisseria que conté dolços de massapà cuit, la Piuleta i el Tronador, i dolços de massapà cru en forma de fruites i verdures, tot embolicat en un mocador per al coll.

Eixe any 1917, la processó cívica acabà en el Parterre, encapçalada per la Senyera de Lo Rat Penat. Acodiren atres entitats valencianistes de l’época, també partits polítics valencianistes. La Senyera de Lo Rat Penat fon transportada en un Landó, vehícul elegant del moment. Acabant l’acte en parlaments patriòtics i reivindicatius de l’alcalde i del president de Lo Rat Penat, demanant sobretot la cooficialitat de la Llengua Valenciana en tots els àmbits, exigint que s’ensenyara en les escoles municipals.

No fon fins la renaixença i a instàncies de Lo Rat Penat que se recuperà en 1922 l’històrica processó del 9 d’octubre, prohibida per les autoritats borbòniques en 1707, conjugant elements de l’antiga processó (com la baixada de la Senyera, sense inclinar-se, des del balcó de l’Ajuntament, o el Tedèum en la Sèu) junt a l’ofrena floral als peus del monument al rei Jaume I de Valéncia en el Parterre del Cap i Casal, en la presència de la Real Senyera, de les principals autoritats i de les entitats culturals valencianes. La Societat d’Amadors de les Glòries Valencianes Lo Rat Penat conseguí, ara fa més de cent anys que l’Ajuntament i Diputació de Valéncia se feren càrrec de l’organisació de l’acte. Acte reivindicatiu de la personalitat pròpia i privativa dels valencians en germanor en els atres pobles que conformen Espanya a la que mos lliga una història comuna a traves de la Corona d’Aragó. Serà anual cada 9 d’octubre i organisada per les autoritats civils. Des d’eixe any se tornà a celebrar l’existència i recuperació del Regne de Valéncia al món cristià. Una tradició en una llitúrgia tradicional. Baixada de la Senyera del Regne des del balcó de l’Ajuntament del Cap i Casal sense inclinar-se la bandera dels valencians, inici de la processó des del mateix Ajuntament, recorregut fins a la Seu per al tradicional Tedèum, acció de gràcies per la recuperació per a la cristiandat del Regne de Valéncia, continuant la processó fins als jardins del Parterre, a on als peus de l’estàtua eqüestre del Conquistador Jaume I de Valéncia, se li fa una ofrena floral per part de les autoritats i entitats participants.

Lo més curiós d’esta festa es que realment és una manifestació del poble reivindicant que som i volem seguir sent valencians. La doble identitat valenciana, com el seu bilingüisme entre l’idioma valencià i l’idioma castellà, són eixemples de la forma de ser dels valencians, creatius, acollidors, diferents pero a la vegada iguals que la resta dels pobles d’Europa.

Senya curiosa i per la majoria ignorada. El 9 d’octubre de 1939 ocorregué que els vencedors de la guerra civil tenien presonera la Real Senyera com bandera vençuda. Eixe any fon substituida en la processó, pel fals i estrany peno de la conquista (l’original se troba en Daroca) Sent dut esta anacrònica reliquia pels falangistes y autoritats adictes al regim franquiste, sent des de llavors, un símbol de la dreta més reaccionària.

Xavier Carbonell Montesinos. Otobre 2023

Notes i referències:

 


 

 

La fiesta valenciana: 9 de octubre día de la nacionalidad valenciana.

El 9 de octubre de todos los años es un día especial para los ciudadanos del Reino de Valéncia, hoy Comunidad Valenciana. Celebramos, conmemoramos y gozamos el día en que el Reino de Valéncia

retornó al ámbito cultural, administrativo y político de la Cristiandad.

Efectivamente en el año de 1238, el 9 de octubre, en otoño, el rey aragonés Jaume I, desde ese día también Jaume I de Valéncia, entró de forma triunfal en la ciudad de Valéncia, Cap y Casal del Reino, consiguiendo de hecho que todo lo Reino fuera nuevamente Cristiano, restaurando nuevamente las costumbres cristianas que habían sido proscritas durante la época en que lo árabe y el arabismo tenían el prestigio cultural. Ahora a las primerias del siglo XIII el Reino de Valéncia ha retornando a la esfera occidental y cristiana.

La conquista se planeó durante los 30 del fundamental, para la península Ibérica, siglo XIII. En los siglos anteriores y desde que la taifa, Reino de Valéncia, existe; se habían producido conquistas, acuerdos, batallas, vasallajes, entre los vecinos reinos Cristianos y el Reino de Valéncia. Sin duda es el Reino de Aragón el que después de la conquista de Calatayud, Daroca, Teruel y por ese camino, inicia la ocupación militar y administrativa del Reino de Valéncia. Por el norte, Blasco de Alagón a primerias de los 30 del siglo XIII (1232) ocupa Morella – casi sin querer – y se la cede a su señor, Jaume I. Ocupando este Burriana en la costa, al sur del río Ebro.

Solo una gran batalla se produce en esta campaña, la conocida por la batalla de El Puig. Exactamente no sabemos su localización, pero seguro fue al norte de Valéncia ciudad. (Ubieto 1979) Las negociaciones, el respecto a los pactos, y la convivencia fue la herramienta utilizada por el rey conquistador para someter a los valencianos, hasta entonces en el mundo árabe.
La Cruzada como excusa moral para los Señores, los cuales debían vasallaje a su rey, fue definitiva para armar un ejercito que obligó al enemigo a negociar. Previamente el rey depuesto de Valéncia Zayd Abu Zayd había cedido sus derechos al rey de Aragón, después de hacerse cristiano. Tenía el aragonés razón legal para reclamar lo que ya era suyo, al usurpador Zayyan.

Después de esta batalla, el rey moro es consciente que no puede aguantar su Reino de Valéncia, que el nuevo rey Jaume I viene con fuerza, con la justificación moral de propiedad del Reino. Jaume I se considera el legítimo propietario de la corona.

No conquista una tierra yerma, sino un reino organizado donde la cultura de prestigio es árabe que será substituida por otra cristiana de superior prestigio: la Latína y posteriormente romance. El pueblo valenciano, de procedencia iberorromana aún ha mantenido su lengua romance – el mozárabe escrito en alfabeto árabe – sus costumbres, y hasta algunos, su religión cristiana. Ese es el Reino de Valéncia que en el 9 de octubre de 1238 retorna a la cultura cristiana occidental. Justamente celebramos ese retorno en el ámbito occidental.

De la primera celebración de la que tenemos noticias es la de 1338, el centenario. Grandes fiestas y honras al hecho de retornar al prestigio del latín en detrimento del árabe (con todas las consecuencias culturales que tiene este hecho). Se volvió a repetir cada centenario.

Durante el siglo XVIII no celebramos ese centenario, fue prohibido por las nuevas autoridades borbonicas. La Real Senyera, estaba proscrita y dentro de un arca cerrada con tres cerrojos. Consecuencia del decreto de la Nueva Planta de Felipe V. Esa bandera del siglo XVII (la que estaba encerrada en el arca) es la que hoy se puede ver en el museo del Ayuntamiento de Valéncia, Cap y Casal del Reino. Esta Senyera salió del arca en el centenario de 1838 y nunca más volvió a dicha arca. Para los valencianos la Real Senyera es símbolo de libertad. (Rueda 2013)

Según se puede leer en https://www.accionacionalistavalenciana.com/9-doctubre-dia-nacional-Valéncia-0 “Hasta el siglo XIX se celebraba una procesión que iba desde el monasterio de El Puig hasta la ermita de la Virgen María de esta advocación, donde según la tradición san Jordi, patrón de las tierras reconquistadas, se le apareció a las tropas aragonesas del rey. La procesión iba presidida por el alcalde de la ciudad de Valéncia a caballo, portando la Real Senyera, junto con otros miembros del consistorio. Después se hacía una sermón histórico en la iglesia mayor. Los actos acababan en hogueras y iluminación, mientras los edificios públicos estaban ataviados con furgo griego y petardos, conocidos como “piuleta y tronador”

En 1891, el 20 de julio se inauguró la estatua ecuestre del Rey Jaume I de Valéncia en los jardines del Parterre en la actual plaza de Alfonso el Magnánimo. Al día siguiente de la inauguración se organizó una procesión de homenage al conquistador. Fue el antecedente más próximo al actual acto. En la sede de Lo Rat Penat y con el mismo motivo se organizan actos recreativos y poéticos, sin faltar la música.

En 1917 se hace el primer homenage a la Senyera en un día de San Donís, 9 de octubre de cada año que coincide en el día de los enamorados en al territorio de la Comunidad Valenciana, antiguo Reino de Valéncia.

Es tradicional en este día la celebración de la Mocadorada de San Donís. Consiste en una bandeja que contiene dulces de mazapán cocido, la piuleta y el tronador, y dulces de mazapán en forma de frutas y verduras, todo envuelto con un pañuelo para el cuello.

Ese año 1917, la procesión cívica acabó en el Parterre, encabezada por la Senyera de Lo Rat Penat. Acudieron otras entidades valencianistas de la época, también partidos políticos valencianistas. La Senyera de Lo Rat Penat se transportó en un Landó, vehículo elegante del momento. Acabando el acto con discursos patrióticos y reivindicativos del alcalde y del presidente de Lo Rat, pidiendo sobre todo la cooficialidad de la Lengua Valenciana en todos los ámbitos, exigiendo que se enseñara en las escuelas municipales.

No fue hasta la Renaixença y a instancias de Lo Rat Penat que se recuperó en 1922 la histórica procesión del 9 de octubre, prohibida por las autoridades borbónicas en 1707, conjugando elementos de la antigua procesión (como la bajada de la Senyera, sin inclinarse desde el balcón del Ayuntamiento, o el Te Deum en la Catedral) junto a la ofrenda floral a los pies del monumento al rey Jaume I de Valéncia en el Parterre del Cap y Casal, con la presencia de la Real Senyera, de las principales autoridades y de las entidades culturales valencianas.

La Societat de Amadors de les Glòries Valencianes Lo Rat Penat, consiguió ahora hace más de cien años que el Ayuntamiento y Diputación de Valéncia se hicieran cargo de la organización del acto. Acto reivindicativo de la personalidad propia y privativa de los valencianos, en fraternidad con los otros pueblos que conforman España a la que nos liga un historia común a través de la Corona de Aragón. Será anual cada 9 de octubre y organizada por las autoridades civiles. Desde ese año se volvió a celebrar la existencia y recuperación del Reino de Valéncia al mundo cristiano. Una tradición con una liturgia tradicional: Bajada de la Senyera del Reino desde el balcón del Ayuntamiento del Cap y casal, sin inclinarse la bandera de los valencianos; inicio de la procesión desde el mismo Ayuntamiento; recorrido hasta la Catedral para el tradicional Te Deum acción de gracias por la recuperación para la cristiandad del Reino de Valéncia, continuando la procesión hasta los jardines del Parterre donde a los pies de la estatua ecuestre del Conquistador, Jaume I de Valéncia se hace una ofrenda floral por parte de las autoridades y entidades participantes.

Lo más destacado de esta fiesta es que realmente es una manifestación del pueblo, reivindicando que somos y queremos seguir siendo valencianos.

La doble identidad valenciana, como su bilingüismo entre el idioma valenciano y el idioma castellano, son ejemplos de la forma de ser de los valencianos, creativos, acogedores, diferentes pero a la vez iguales que el resto de los pueblos de Europa.

Dato curioso y por la mayoría ignorado: El 9 de octubre de 1939 ocurrió que los vencedores de la guerra civil tenían prisionera la Real Senyera como bandera de los vencidos. Ese año fue substituida en la procesión, por el faso y extraño pendón de la conquista (el original se halla en Daroca) Siendo portado esta anacrónica reliquia por los falangistas y autoridades adictas al regimen franquista, siendo desde entonces, un símbolo de la derecha más reaccionaria.

Xavier Carbonell Montesinos. Octubre 2023

Notas i referencias:

Leave a Reply