Skip to main content

Català i la LLibertat Llingüística

La nova alcaldessa ha donat l’argument més contundent per a defendre la restitució de l’històric topònim de «Valéncia»: en valencià sempre s’ha dit aixina. L’important decisió té ademés una forta connotació simbòlica, puix els censors llingüístics volien obligar a lliteralment tot lo món a gastar com a denominació oficial del cap i casal «casualment» l’únic nom que no és ni valencià ni espanyol, les dos llengües romàniques històricament parlades en la nostra regió. Significativament la capital, guanyada per a la cristiandat pel rei d’Aragó Jaume I, ya naixqué com a ciutat romànica bilingüe. Com tota la regió, la capital ha parlat les dos llengües des del s. XIII, sent de majoria valenciaparlant fins a 1764 segons Carles Ros (1703–1773), fervorós defensor de la llengua valenciana i per tant… totalment ignorat en els actuals manuals escolars: «en esta Ciudad de Valencia, en el dia, se usa mas la Lengua Castellana, que la Valenciana». Entre les numeroses consignes de l’anexionisme llingüístic està la bovà de que les llengües pertanyen als territoris i ademés «per saecula saeculorum». No, les llengües no pertanyen als territoris, pertanyen als individus. No, les persones canvien de llengua o territori, mai es parlarà «ad aeternum» la mateixa llengua en el mateix lloc. Sent també Alacant de majoria castellaparlant des de fa molt de temps, alguns colectius han demanat que la ciutat s’integre en l’oficialment nomenada “zona de predomini castellaparlant”. I ara ¿qué fer?

El nou govern valencià ha senyalat la llibertat llingüística com u dels principals objectius de la seua acció política. Pero despuix de decenis de repressió jurídicament blindada contra el valencià autèntic, el camí pot encara ser tortuós. Els que han fet un negociàs del dictar als atres qué i cóm han de charrar i escriure, no hu posaran gens fàcil i convé tindre clares algunes idees. A banda de la seua materialisació política, el debat tindrà una doble dimensió: moral i científica. Els que creem en el diàlec científic sempre ham estat preparats i esperem tindre per fi l’oportunitat de raonar lliurement i combatre moltes ridícules teories impostes des del supremacisme llingual, sempre ben subvencionat. Pero no cal oblidar la dimensió moral del contenciós i ací la nova alcaldessa pot tindre de nou, directament o indirecta, un paper rellevant, que precisament ad ella li pertoca com —per dir–ho elegantment— signatària d’aquella infame normativa, encara vigent, que prohibix la docència en la zona —digam les coses sense eufemismes— d’exclusió de docents sense «capacitació» (tal el terme oficial) en valencià. Si les ciutats d’Alacant i Valéncia —moltes atres conurbacions podrien també reclamar lo mateix— són de majoria castellaparlant, lo que ara en coherència i en reciprocitat —dos conceptes bàsics en tota argumentació moral— s’hauria de fer és reconéixer l’erro de la seua adscripció llingüística a la zona de domini «catalencià» (mos resistim a nomenar «valencià» ad eixe impost postiç) i exigir a tots els docents un difícil examen de grau «mediano» de capacitació en espanyol «normatiu» per a eixercir sa professió en els territoris de predomini de llengua castellana. Evidentment, a banda de lo més moral, lo més pràctic és acabar d’una vegà en eixa trampa dels històrics [pre]dominis o zones llingüísticament exclusives que els «soi–disant» defensors de polítiques inclusives crearen per a discriminar a la majoria de la població ¿Quí acceptaria hui una anàloga situació d’exclusió territorial per a un conciutadà en raó de sa raça, religió, sexe o sexualitat? ¿No és en essència una llei molt similar a aquella que fins als passats anys ’60 obligava als negres en alguns estats meridionals de Nortamèrica a assentar–se en la part d’arrere de l’autobús? Vosatros, no teniu dret a assentar–se ací. Vosatros, no teniu dret a ensenyar ací.

Front a la creència popular, en l’edicte de Milà Constantí el Gran no proclamà el cristianisme com a religió oficial de l’imperi romà sino simplement instaurà la total llibertat religiosa. Llibertat vol dir no excloure, no impondre. Una de les conseqüències del decret fon que l’èlit intelectual de l’época, composta llavors sobretot per cristians, poguera finalment eixercir la docència. Català té ara l’ocasió de restituir la llibertat que llevà als valencians, parlants de l’una o l’atra llengua, l’ocasió de permetre que, per eixemple, el declarat llingüísticament «incapacitat» Paganini local, qui sempre ha parlat el valencià de tota la vida, puga ensenyar violí lliurement ací o allá. La vida no sempre dona l’oportunitat de desfer un malcuinat i deixar de ser aquella anònima autoritat que al rebuf dels suplantallengües sancionà la segregació llingual per a passar a ser la valenta visionària que reinstaurà la llibertat llingüística per a lliteralment tot lo món. 

Xaverio Ballester – Universitat de Valéncia

(Publicado en “Las Provincias” el 5/10/2023)

 

 

Català i la Libertad Lingüística

La nueva alcaldessa ha dado el argumento más contundente para defender la restitución del histórico topónimo de «Valencia»: en valenciano siempre se ha dicho así. La importante decisión tiene además una fuerte connotación simbólica, pues los censores lingüísticos querían obligar a literalmente todo el mundo a gastar como denominación oficial de la cima y casal «casualmente» el único nombre que no es ni valenciano ni español, las dos lenguas románicas históricamente habladas en nuestra región. Significativamente la capital, ganada para la cristiandad por el rey de Aragón Jaume I, ya nació como ciudad románica bilingüe. Como toda la región, la capital ha hablado las dos lenguas desde el s. XIII, siendo de mayoría valencianohablante hasta 1764 según Carles Ros (1703–1773), fervoroso defensor de la lengua valenciana y por consiguiente… totalmente ignorado en los actuales manuales escolares: «en esta Ciudad de Valencia, en el día, se usa mas la Lengua Castellana, que la Valenciana». Entre las numerosas consignas del anexionismo lingüístico está la “bovà” de que las lenguas pertenecen en los territorios y además «por saecula saeculorum». No, las lenguas no pertenecen en los territorios, pertenecen a los individuos.  No, las personas cambian de lengua o territorio, nunca se hablará «ad aeternum» la misma lengua en el mismo lugar.  Siendo también Alacant de mayoría castellanoparlante desde hace bastante tiempo, algunos colectivos han pedido que la ciudad se integre en la oficialmente nombrada “zona de predominio castellanoparlante”. Y ahora ¿qué hacer?
El nuevo gobierno valenciano ha señalado la libertad lingüística como uno de los principales objetivos de su acción política. Pero después de decenios de represión jurídicamente blindada contra el valenciano auténtico, el camino puede todavía ser tortuoso. Los que han hecho un “negociazo” del dictar a los otros qué y cómo tienen que charlar y escribir, no lo pondran fácil y conviene tener claras algunas ideas. Aparte de su materialización política, el debate tendrá una doble dimensión: moral y científica. Los que creamos en el diálogo científico siempre debemos estar con el anzuelo preparado y esperando tener por fin la oportunidad de razonar libremente y combatir muchas ridículas teorías impuestas desde el supremacismo lingual, siempre muy subvencionado. Pero no hay que olvidar la dimensión moral del contencioso y aquí la nueva alcaldesa puede tener de nuevo, directa o indirectamente, un papel relevante, que precisamente a ella le corresponde como —para decirlo elegantemente— signataria de aquella infame normativa, aun vigente, que prohíbe la docencia en la zona —digamos las cosas sin eufemismes— de exclusión de docentes sin «capacitación» (tal el término oficial) en valenciano. Si las ciudades de Alicante Valencia —otras muchas “conurbacions” podrían también reclamar lo mismo— son de mayoría castellanoparlante, lo que ahora en coherencia y en reciprocidad —dos conceptos básicos en toda argumentación moral— lo que se tiene hacer es reconocer el error de su adscripción lingüística a la zona de dominio «*catalencià» (nos resistimos a nombrar «valenciano» a ese impuesto postizo) y exigir a todos los docentes un difícil examen de grado «mediano» de capacitación en español «normativo» para ejercer su profesión en los territorios de predominio de lengua castellana. Evidentemente, aparte de lo más moral, lo más práctico es acabar de una vez con esa trampa de los históricos pre-dominios o zonas lingüísticamente exclusivas que los «soi–disant» defensores de políticas inclusivas crearon para discriminar a la mayoría de la población ¿Quién aceptaría hoy una análoga situación de exclusión territorial para un conciudadano en razón de su raza, religión, sexo o sexualidad? ¿No es en esencia un ley muy similar a aquella que hasta los pasados años ’60 obligaba a los negros en algunos estados sureños de Norteamérica a sentarse en la parte de atrás del autobús?. “Vosotros, no tenéis derecho a sentaros aquí. Vosatros, no tenéis derecho a enseñar aquí”.
Frente a la creencia popular, en el edicto de Milán, Constantino el Grande no proclamó el cristianismo como religión oficial del imperio romano sino simplemente instauró la total libertad religiosa. Libertado quiere decir no excluir, no imponer. Una de las consecuencias del decreto funde que la élite intelectual de la época, compuesta entonces sobre todo por cristianos, pudiera finalmente ejercer la docencia. Catalán tiene ahora la ocasión de restituir la libertad que quitó a los valencianos, hablantes de una u otra lengua, la ocasión de permitir que, por ejemplo, el declarado lingüísticamente «incapacitado» Paganini local, quien siempre ha hablado el valenciano de toda la vida, pueda enseñar violín libremente aquí o allá. La vida no siempre da la oportunidad de deshacer una travesura y dejar de ser aquella anónima autoridad que al rebufo de los “suplantalenguas”  sancionó la segregación lingual para pasar a ser la picante visionaria que reinstauró la libertad lingüística para literalmente todo el mundo.

Xaverio Ballester – Universitat de Valéncia

(Publicado en “Las Provincias” el 5/10/2023)

Leave a Reply