\r\n

MANIFEST CONTRA LA REPRESENTATIVITAT I LA NECESSITAT DE L’EXISTÈNCIA DE LA Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)

\r\n

\r\n

MOSATROS, tots els firmants d’este Manifest, en eixercici dels nostres drets d’opinió i llibertat d’expressió, neguem la representació de la AVL per les 13 Raonsque s’exponen a continuació i en este mateix document fem una Declaració de 8 Punts contra la seua existència”.

\r\n

\r\n

LES NOSTRES 13 RAONS

\r\n

\r\n

1.

\r\n

Perque és un organisme que pura i simplement no creu en la Llengua Valenciana, llevat de com una variant de la Llengua Catalana, i ad este respecte diu que la compartim en atres territoris com Catalunya, Balears o Andorra.

\r\n\r\n

2.

\r\n

Perque com diu, utilisant el seu llenguage catalanisat, en atre dels seus enllaços de la seua pàgina web, accepta que se nomene Valencià i no Llengua Catalana, pero només per imperatiu llegal. Com diu textualment en la seua pàgina web: , referint-se al “Ensenyament universitari”: “A més de la declaració com a llengües oficials d’aquelles que ho són a la Comunitat Valenciana per part de les Universitats erigides al País Valencià, evitant així la denominació acadèmica de la llengua catalana per imperatiu de l’Administració que va aprovar els respectius Estatuts, l’ús del valencià com a llengua vehicular….”

\r\n\r\n

3.

\r\n

Perque és simplement ridícul que la AVL tinga com a competència (Títul II, art. 8 de la seua Llei de Creació) la següent: “Informar sobre l’adequació a la normativa lingüística de la AVL dels textos prodüits per les Institución Públiques o que requerisquen l’aprovació oficial, aixina com de la producció audiovisual de la Comunitat Valenciana”. ¿S’imaginen que el Govern d’Espanya o que els productors audiovisuals hagueren de sometre a la Real Acadèmia Espanyola l’aprovació de l’adequació llingüística dels seus texts oficials o de la producció audiovisual?.

\r\n\r\n

4.

\r\n

Perque atenta contra la llibertat d’expressió, a l’impondre el seu criteri als ciutadans, empreses, docents i al Poble Valencià en general, arrogant-se tots els drets sobre una senya d’identitat: la Llengua Valenciana, que forma part d’un Patrimoni Colectiu intelectual l’únic amo del qual és el Poble Valencià, que és qui ha fet, fa i farà evolucionar a la Llengua Valenciana (la seua) a través de l’Història des del seu orige en la Llengua Llatina i que s’ha vist enriquida per molts atres pobles ad lo llarc dels sigles.

\r\n\r\n

5.

\r\n

Perque l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), encara no sap si la Llengua Valenciana és i li diuen Llengua Valenciana “fora del’àmbit territorial de l’actual Comunitat Valenciana” i per això no mou ni un sol dit quan a la Llengua Valenciana se l’ignora, se li suplanta nomenant-la Catalana o se li elimina de la llista de llengües europees; i per això considere que la AVL és un producte artificial, pactat vergonyosament a esquenes del poble Valencià, per polítics els interessos personals dels quals s’han antepost als drets que sobre el nostre Patrimoni Cultural i senyes d’identitat tenim tots els Valencians, sense que necessitem financiar talibans llingüístics que pretenguen encorsetar-la i adulterar-la, en interés de tercers.

\r\n\r\n

6.

\r\n

Perque evita cuidadosament en tots els seus comunicats, artículs, publicacions i fins i tot en la seua pàgina web, utilisar el nom complet de la nostra gloriosa Llengua Valenciana, i com a eixemple de lo dit, en la seua recent publicació “Gramàtica Normativa Valenciana”, que consta de 410 pàgines i 129.200 paraules, la AVL no fa seua ni una sola volta l’expressió “Llengua Valenciana”.

\r\n\r\n

7.

\r\n

Perque està, per tots els mijos, intentant catalanisar l’ensenyança dels nostres jóvens, fent que de forma paulatina, abandonen el léxic habitual valencià i se vagen introduint ad lo llarc de la ESO, “altres variants de altres regions del sistema linguistic” (Accord del Ple de l’AVL del 26 de març del 2004)

\r\n\r\n

8.

\r\n

Perque fonamenten totes les seues teories en les denominades Normes de Castelló, enaltint un document l’importància del qual deuria de reduir-se a la categoria d’anécdota, ya que es tracta de 5 quartilles mecanografiades, que inclouen múltiples subrallats i correccions a mà, a les quals seguixen 3 pàgines en firmes, precedides de comentaris a les firmes, com “..les acepta a titol com son de provisionals….” (abans de la firma de Lo Rat Penat); o ”Ates lo carácter provisional que tenen les Bases, no tenim inconvenient….”, (abans de la firma del Pare Lluís Fullana).

\r\n\r\n

9.

\r\n

Perque, en respecte al Pare Fullana, la AVL ignora delliberadament que fón Acadèmic de la Real Academia Espanyola en representació de la Llengua Valenciana sobre la qual pronuncià el seu discurs d’ingrés el 11 de Novembre de 1.928

\r\n\r\n

10.

\r\n

Perque sent la Llengua Valenciana la primera Llengua Romanç que te un sigle d’Oro en una extensa i gloriosa nòmina d’autors com Martorell, March, Esteve, Isabel de Villena, etc., els quals diuen expressa i textualment en les seues obres que escriuen en Llengua Valenciana, la AVL encara no sap si existix la Llengua Valenciana.

\r\n\r\n

11.

\r\n

Perque està propiciant la desaparició de la Llengua Valenciana com a pas previ al ninguneig de la Cultura Valenciana i a la seua posterior integració dins de la Catalana (lo qual ya està tenint absurdes conseqüències, com quan se publica que Sorolla, els Papes Borja o la paella, perteneixen a l’àmbit català); (o be quan se parla sense el més mínim respecte cap a la verdadera Història, tractant d’apropiar-se dels catorze Reis que ha tingut el Regne de Valéncia, calificant-los com de quimèrics “reis catalans”, quan aquelles terres mai foren un Regne, ni Catalunya va existir formalment fins al Tractat de Corbeil en 1.258)

\r\n\r\n

12.

\r\n

Perque d’acort en els Presuposts de la Generalitat per a l’any 2008 (Secció 17,Servici 01,Programa 541.10) la AVL mos costa: (a) ella a soles i directament, 5.981.000 Euros anuals (en un increment en els presuposts del 2008 d’un 9,29% respecte a l’any 2007); i (b) indirectament, per a financiar programes (entre els que se conten com a beneficiaris a la catalanista Editorial Bromera, que és membre del Consell Català del Llibre per Infants i Joves, i també del Consell Assessor de l’Institució de les Lletres Catalanes), nos costa atres 566 mil Euros.

\r\n\r\n

13.

\r\n

I perque si mos remontem a l’any de la seua creació (1.998), des de llavors els Valencians hem pagat (en els nostres imposts) a la AVL les següents cantitats vía Presuposts de la Generalitat:

\r\n

1999 = 100.000.000 de Ptes\r\n2000= 102.000.000 de Ptes\r\n2001= 100.000.000 de Ptes\r\n2002= 3.303.500 Euros\r\n2003= 3.415.490 Euros\r\n2004= 3.486.810 Euros\r\n2005= 3.517.040 Euros\r\n2006= 3.683.540 Euros\r\n2007= 3.865.850 Euros\r\n2008= 4.225.150 Euros\r\n2009= 4.338.940 Euros\r\n2010= 4.340.960 Euros\r\n2011 = 3.983.420 Euros\r\n2012 = 3.851.110 Euros

\r\ni presupostats per a enguany 2013= 3.265.400 Euros, lo qual fa un total de 49.148.156,6 Euros, equivalents a 8.177.565.176,6 Ptes., lo qual és una suma d’enorme importància pagada pel Poble Valencià a una entitat innececsària, que ademés no sap com li diuen a la Llengua Valenciana.

\r\n

PER TOTES LES RAONS EXPOSTES,

\r\n

YO, EL FIRMANT, M’ADHERIXC AD ESTE MANIFEST I FAIG LA SEGÜENT DECLARACIÓ DE HUIT PUNTS:

\r\n

\r\n

1.

\r\n

Que, per mig de la meua adhesió ad este Manifest, declare que la Llengua Valenciana no necessita a l’ent normatiu que pretén ser l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, un organisme inacceptable en la seua forma, denominació i continguts, construït per alguns polítics que ignoraren al Poble Valencià actuant en contra del seu patrimoni cultural.

\r\n\r\n

2.

\r\n

Que la gloriosa Llengua Valenciana, que tants escritors, obres mestres, sentiments i cultura, ha transmés des de que, com a llengua romanç, va nàixer a partir del Llatí, és patrimoni exclussiu del Poble Valencià, i no propietat d’una Institució nomenada AVL, la qual és artificial, costosa i innecessària, i és per això que declare per mig de la meua adhesió ad este Manifest que la AVL no nos representa ni nos obliga en les seues normes, per lo que exigim la seua dissolució, adquirint, des d’este moment, el meu compromís per a lluitar fins que la AVL desaparega i autorisant a la Gestora d’este Manifest a que me represente.

\r\n\r\n

3.

\r\n

Que exigixc que Les Corts Valencianes i la Generalitat complixquen i auspicien el compliment del vigent Estatut d’Autonomia, en l’artícul 6.2 del qual reconeix, sense lloc a dubtes, que l’Idioma Valencià, i no atre, és la llengua pròpia dels valencians; ya que, en no fer-ho aixina, incorren en prevaricació i són còmpliços de la AVL, la qual ha deixat constància escrita i publicada, en la seua Gramàtica, de que la Llengua Valenciana ha de “convergir”, al sistema de la llengua catalana, lo que indirectament significa que consideren com a llengua pròpia del poble valencià, la llengua catalana. Això supon que la tal AVL (en els seus Acadèmics filòlecs en Llengua Catalana), al modificar el sentit de l’artícul citat del nostre Estatut, “eixercix” una facultat llegislativa que en absolut li correspon.

\r\n\r\n

4.

\r\n

Que una volta disolta la AVL, se potèncie com a ent normativisador, a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), que des de 1915, ve defenent la Cultura i la Llengua Valencianes, i dispon de la corresponent Secció de Llengua Valenciana, en una normativa inicialment aprovada en El Puig.

\r\n\r\n

5.

\r\n

Que els fondos que, a través dels meus imposts, se transferixen a la AVL se destinen a financiar tot tipo d’Institucions genuinament valencianes, que defenguen en rigor, pero també en orgull, el nostre patrimoni cultural i llingüístic Valencià.

\r\n\r\n

6.

\r\n

Que la Conselleria d’Educació recolze i vigile (en un cos d’Inspectors) l’us dels llibres escrits en la normativa de la RACV, i que els mijos de comunicació Públics, utilisen la Llengua Valenciana, que és l’única reconeguda Estatutàriament.

\r\n\r\n

7.

\r\n

Que mentres no se donen les condicions anteriors, no se negocie un tractat de reciprocitat (apoyat per la AVL) en C9, per a que TV3 i demés canals del seu grup emeten en la Comunitat Valencia, ya que dits mijos, en les seues tesis i conceptes territorials (plasmats per eixemple en els “mapes del temps”), no respecten a la nostra Comunitat ni al contingut del nostre Estatut.

\r\n\r\n

8.

\r\n

Que no sent este un Manifest de caràcter polític, volem, no obstant, denunciar tota l’increible farsa de la AVL i aprofitar esta plataforma per a transmetre als nostres governants i partits polítics, que lo que necessitem són Institucions civils, naixcudes del i per al poble valencià, i que dites Institucions siguen recolzades pels Governs (siguen del signe que siguen) als quals confiem els diners dels nostres imposts per a que els administren d’acort en la veritat, l’esència i l’història del milenari poble de la Comunitat Valenciana, i no per a que s’empleen en agredir-li i ignorar-lo. La magnífica Llengua Valenciana i el gloriós Poble de la Comunitat Valenciana, són una rica herència molt anterior a qualsevol partit polític actual, i serà el Poble qui decidirà quin Partit la defén o intenta arrebatar-li-la.

\r\nFi del Manifest.

\r\n\r\n \r\n\r\n

\r\n

ENTITATS ADHERIDES

\r\n